ADHD en school

Soms vinden ouders en leerlingen het uit schaamte moeilijk om met een leerkracht over ADHD in gesprek te gaan. Zelfs bij onderwijzend personeel bestaan nog steeds vooroordelen over de stoornis. En juist daarom is het zo belangrijk dat jij of je ouders er met de leerkrachten over praten. Waarschijnlijk hebben zij al lang in de gaten dat jij of je kind kampt met serieuze problemen. En de school wil hun leerling ook graag zo goed mogelijk helpen en begeleiden. Verplaats je eens in de situatie van de leerkracht: het is niet gemakkelijk om in een grote groep een leerling te hebben die in een aantal opzichten anders is dan anderen. Want zo’n leerling heeft niet alleen extra aandacht nodig, maar ook ándere aandacht. Jij of je kind weet waarschijnlijk inmiddels heel veel over ADHD en zeker over jullie specifieke problemen en gedragingen. Daarmee kun je een leerkracht dus ook helpen. Bovendien is het heel belangrijk dat de regels die jullie thuis hanteren, ook op school worden voortgezet. Dat geeft structuur, duidelijkheid en houvast.

Maar hoe maak je het bespreekbaar? Hieronder een aantal tips.

  • Breng de leerkracht op de hoogte van de eventuele behandeling, die jij of je kind krijgt. Als jongere kun je dat bijvoorbeeld doen in het bijzijn van (een van) je ouders.
  • Overleg regelmatig met elkaar en toon daarbij begrip voor elkaars meningen en ideeën. Houd contact, jullie hebben per slot van rekening allemaal hetzelfde doel voor ogen: de ontwikkeling van degene met ADHD.
  • Structuur is essentieel als je ADHD hebt. Daarom is het heel belangrijk dat de regels van thuis ook op school gelden en andersom.
  • Zorg voor overleg tussen bijvoorbeeld de mentor, jezelf en je ouders.
  • Zorg dat je op het punt van ‘belonen en corrigeren’ op school hetzelfde kunt verwachten als thuis.
  • Benadruk dat consequent zijn belangrijk is! Vertel de mentor dat jij of je kind met ADHD wel heel graag goed wíl functioneren, maar dat door de ADHD soms gewoon niet kan.
  • Zie ook de tips in het hoofdstuk ‘Hoe vertel je het aan anderen?’